ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ /ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ/

НА ДЕТСКА АКАДЕМИЯ „ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ“

Настоящата политика е издадена на основание Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 от управителя на  «ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ» ЕООД с ЕИК 175247987и влязла в сила на 01.06.2020г.

І. Общи положения. Информация за администратора на лични данни.

 

Чл. 1. «ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ» ЕООД е администратор на лични данни, който сам определя целите и средствата за обработване на личните данни при осъществяване на дейността си в съответствие със законите в Република България. Работата на Детска учебна Академия ”Изследователи“ представлява дейност на “ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД.

Чл. 2. Адресът за контакт с “ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД е гр. София, ж.к.Гоце Делчев, бл.259, вх.Г, eт.1, ап.46, тел. 0885/846 554, e-mail: hello@explorers.bg

II. Основание и цел на обработване на личните данни. Видове лични данни.

 

Чл. 3. “ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД обработва лични данни на ученици, родители, курсисти, преподаватели, които се обучават, съответно преподават, в някоя от образователните дейности на учебен център „Изследователи”.

Чл. 4. Основанието за обработване на лични данни е съгласие на физическите лица, договорни отношения, законово задължение /Закон за задълженията и договорите, Кодекс на труда, Закон за счетоводството/, легитимен интерес.

Чл. 5. Целта, за която се обработват данните, е пряко свързана с дейността на администратора на лични данни, осъществявана посредством Детска Академия „Изследователи“, а именно: предлагане на курсове, обучения и занимания съобразени с училищните програми, както и такива, допълнително развиващи личностните качества и способности на учениците и възрастните. Информацията, съставляваща лични данни е необходима за индивидуализиране на лицата, участващи в учебно-образователната дейност на Детска Академия „Изследователи“ както и необходимостта от контакт с родителите на учениците.

Чл. 6. Обработваните лични данни са от категорията общи лични данни: три имена, адрес по местоживеене, телефон, електронен адрес, образование /училище, клас/, професионален опит.

Чл. 7. В изпълнение на своите цели и съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни, “ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД спазва следните принципи на обработване на личните данни:
1. законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
2. ограничение на целите на обработване;
3. съотносимост с целите на обработване и свеждане на данните до минимум;
4. точност и актуалност на данните;
5. ограничение на съхранението с оглед постигането на целта;

III. Регистри.

 

Чл. 8. “ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД поддържа на електронен и хартиен носител следните видове регистри:
1. трудови правоотношения
2. граждански договори
3. контрагенти
4. курсисти
5. родители

IV. Основания за обработване на личните данни. Начин на събиране на личните данни.

 

Чл. 9. Личните данни се събират от физическите лица чрез попълване /онлайн или на хартиен носител/ на заявление за записване на ученик/курсист, образец от което е публично достъпно чрез уеб страницата на Детска Академия „Изследователи“

V. Мерки за защита.

 

Чл. 10. Във връзка със задължението на “ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД да прилага необходимите мерки за организационна и техническа защита на данните администраторът на лични данни гарантира следните действия:
1. регламентиран достъп до личните данни: достъп имат само служители, за които това е необходимо във връзка с изпълнение на служебните им задължения
2. ясни и точни задължения на служителите по отношение на достъпа до лични данни, съдържащи се в длъжностните характеристики
3. задължение за конфиденциалност по отношение на лицата с достъп до личните данни
4. подходящи технически мерки т. 5. заключване на помещенията, в които се съхранява информацията на хартиен носител

VI. Вашите права.

 

Чл. 11. “ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД информира субектите на данни, че имат следните права:
1. право на достъп;
2. право на коригиране;
3. право заличаване;
4. право на ограничаване;
5. право на възражение;
6. право на жалба до Комисията за защита на личните данни.

VII. Срок на съхранение на личните данни.

 

Чл. 12. “ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД съхранява личните данни в съответния определен от закона срок съобразно целите на обработването.
Чл. 13. В случаите, при които липсва законово определен срок на съхранение, “ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД съхранява лични данни с цел защита при евентуални правни претенции.
Чл. 14. При отпаднало основание и цел на обработване на личните данни “ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД предприема съответни действия по унищожаване и заличаване на личните данни.

Работно време
Работно Време

Пон-Пет: 8:00 – 18:00*
Съб и Нед: почивен ден

* с опция за допълнителен престой